གཙོ་ངོས།>> གནའ་ཤུལ།>>གནའ་ཤུལ།

ལྕང་ཞབས་པ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་། རྩོམ་སྒྲིག་པ།ཡོང་ཁུངས།ངེད་དྲ་བ། སྤེལ་དུས། ༢༠༡༩ལོའི་ཟླ་བ་༡༡ཚེས་༢༨ཉིན།

༄༅།། གནའ་དཔེ་བསྡུ་སྒྲིག་གི་དགོས་པ་བཤད་པ།


ལྕང་ཞབས་པ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་།
        གནའ་དཔེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་ཨང་དང་པོ་དེ་ཡིན།
        མ་གཞིར་མིའི་རིགས་ལ་སྲོག་ཆགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་མཁན་དེ་ལ་མཐོ་རིམ་སྲོག་ཆགས་ཟེར་བཞིན་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དུས་རབས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་ཡོད་ས་ནི་གནའ་དཔེ་འདི་དག་ཡིན་ལ། གནའ་དཔེ་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། དཔལ་ཡོན་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ས་དེ་ཡིན་ལ། དཔེར་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་དག་དང་མི་དག གསལ་དང་མི་གསལ། བདེན་དང་རྫུན་ཐག་བཅད་བཟོ་བྱེད་དེ་གནའ་དཔེ་དང་གནའ་རྫས་ལ་བལྟ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། གཞི་བཅོལ་སའི་གནའ་དཔེ་དང་གནའ་རྫས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོད་ན་བསླུ་མེད་བསྙོན་མེད་ཡིན་པས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན་དེང་སང་ཏུང་ཧོང་གི་ཡིག་རྙིང་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཡང་། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལ་ས་འོག་ཏུ་ཉལ་བའི་ཡིག་རྙིང་རྒན་པོ་དེ་དག་ལ་ཡིད་རྟོན་མ་བྱས་ན། ཡིད་རྟོན་བྱེད་ས་རྙེད་དཀའ་བའི་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །
        དེ་བཞིན་མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་ཀྱིས། འགོས་ལོས་ཡིག་དུམ་ཤོག་འཁྱར་ཞིག་ལའང་གཙིགས་སུ་འཛིན་ཚུལ་ལུང་དྲངས་ནས་གསུངས་པ་དང་། དེ་འདྲའི་ཡིག་རྙིང་གནའ་དཔེ་ལ་གཙིགས་སུ་འཛིན་དགོས་པ་དང་། འཛིན་འོས་པ་ནི། དངོས་པོའི་གཤིས་ལ་གྲུབ་པའི་བདེན་དོན་དང་། རིན་ཐང་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་མི་ཡི་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང་། འགྱུར་བ། ཡུལ་སྲོལ་སོགས་ཆ་ཚང་དེ་ཡིག་རྙིང་རྒན་པོས་ཁ་གྲགས་ཐུབ་ན། དེ་ལས་ཀྱང་བདེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་མེད་ངེས་རེད་ཅེས་ཐག་བཅད་ཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་དེ་འདྲའི་ཡིག་ཆ་མེད་པས། ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། ཚོད་ལྟ་སོགས་འདི་ཡིན་འདི་མིན་མང་པོ་ཞིག་སྤྱོད་དགོས་ཐུག་པ་རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་སླེབས་དུས་སུ་ཤེས་ཆེན་མཁས་ཆེན་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་དག་ལ་ཆེས་དཀའ་ཁག་ཆེ་བ་དེ། མི་ཡི་རིགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་། ང་ཚོ་དང་པོ་འོང་སའི་ཁུངས་དང་། བར་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཕྱིན་པའི་འགྱུར་བ་འདི་དག་གི་གསང་བ་དེ་གསལ་པོར་བཟོ་ཐུབ་མཁན་མེད་ལ། ཚོད་ཚོད་ཙམ་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་ཅི་ཙམ་བྱས་རུང་། ཡིད་རྟོན་འཕེར་ཐུབ་པའི་གསལ་ཆ་ཅན་ཞིག་ད་དུང་ཐོན་མེད་པ་འདི་ཡིན། ངོ་མ་བཤད་ན་གལ་ཏེ་ང་ཚོ་ལ་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་དུས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཤིག་ཡོད་རྒྱུ་ན། གསང་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་རང་གྲོལ་དུ་གྱུར་ཞིང་། གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་ཞིག་ཐག་ཆོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། འདི་དག་ལ་བསམ་ནའང་གནའ་དཔེ་དེས་རིན་ཐང་དེ་ཤུགས་ཀྱིས་གོ་ཐུབ