ལྷ་ས་ནས་གདགས་གཤིས་ཡིན་པའི་ནད་དཔེ་18དོན་འདུག

རྩོམ་སྒྲིག་པ།ཚེ་དཔལ།ཡོང་ཁུངས།བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། སྤེལ་དུས། 08-09

 ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས།   


(2022) ཡིག་ཨང་7པ། 


    2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་7ཉིན། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གཙོ་གནད་མི་སྣར་ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རིང་། ཏོག་གསར་ནད་དུག་གི་ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་མའི་དབྱེ་བཤེར་བྱས་འབྲས་གདགས་གཤིས་ཡིན་པའི་མི་18ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད།

གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་ཏེ།

    ནད་གཞི་གཏན་འཁེལ་གྱི་ནད་དཔེ་དང་པོ། བུ་མོ། ལོ་3 བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་4ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་གཉིས་པ། (ནད་དཔེ་དང་པོའི་རྨོ་བོ) བུད་མེད། ལོ་53 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་4ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་གསུམ་པ། (ནད་དཔེ་དང་པོའི་ཨ་མ) བུད་མེད། ལོ་32 བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཡིན་པ། ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་གཞིས་རྩེར་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་4ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཞི་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན) སྐྱེས་པ། ལོ་49 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་4ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་ལྔ་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན) བུད་མེད། ལོ་50 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་4ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་དྲུག་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན) སྐྱེས་པ། ལོ་52 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་4ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བདུན་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན) སྐྱེས་པ། ལོ་30 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་5ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བརྒྱད་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན) སྐྱེས་པ། ལོ་57 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་4ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་དགུ་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན) བུད་མེད། ལོ་33 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་4ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C924ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཅུ་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན) བུད་མེད། ལོ་30 བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཡིན་པ། ཟླ་8ཚེས་5ཉིན་མེ་འཁོར་ཐེངས་གྲངས་C894ལ་བསྡད་དེ་གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཅུ་གཅིག་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན། རྒྱུན་དུ་ལྷ་སར་སྡོད་པ) སྐྱེས་པ། ལོ་25 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཅུ་གཉིས་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན། རྒྱུན་དུ་ལྷ་སར་སྡོད་པ) བུད་མེད། ལོ་28 བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཡིན་པ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཅུ་གསུམ་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན། རྒྱུན་དུ་ལྷ་སར་སྡོད་པ) བུད་མེད། ལོ་23བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཅུ་བཞི་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན། རྒྱུན་དུ་ལྷ་སར་སྡོད་པ) བུད་མེད། ལོ་48 བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དིང་རི་རྫོང་ནས་ཡིན་པ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཅོ་ལྔ་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན། རྒྱུན་དུ་ལྷ་སར་སྡོད་པ) བུད་མེད། ལོ་76 བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཡིན་པ།

    ནད་གཞི་གཏན་འཁེལ་གྱི་ནད་དཔེ་བཅུ་དྲུག་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན། རྒྱུན་དུ་ལྷ་སར་སྡོད་པ) བུ། ལོ་2.5 བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཡིན་པ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཅུ་བདུན་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན། རྒྱུན་དུ་ལྷ་སར་སྡོད་པ) སྐྱེས་པ། ལོ་60 བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཡིན་པ།

    ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་བཅོ་བརྒྱད་པ། (ནད་དཔེ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱུང་མཁན། རྒྱུན་དུ་ལྷ་སར་སྡོད་པ) བུད་མེད། ལོ་53བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཡིན་པ།


    མིག་སྔར་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གོང་གསལ་གྱི་མི་སྣ་18ལ་གནས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལོགས་འཇོག་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ། དེ་དག་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བྱུང་བའི་མི་སྣ་ལོགས་སུ་བཞག་ནས་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

    ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་སུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་ཁུལ་དབྱེ་བ་སྟེ།


ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་1

    ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ཀརྨ་དགོན་གསར་ཁྲོམ་གཞུང་གི་ལམ་བྱང་སྡེ་ཁུལ་ས་ངོས་སྲུང་སྐར་ས་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྐྱང་པའི་ལམ་གྱི་ནུབ་ངོས་ཀྱི་རང་སྐྲུན་སྡོད་ཁང་།


ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་15

    ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ཀརྨ་དགོན་གསར་ཁྲོམ་གཞུང་གི་ལམ་བྱང་སྡེ་ཁུལ་ས་ངོས་སྲུང་སྐར་ས་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྐྱང་པའི་ལམ་གྱི་ཤར་ངོས་ཀྱི་རང་སྐྲུན་སྡོད་ཁང་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྩིས་བཤེར་ཐིང་། ཧྥུའུ་ཁང་སྨན་ཁང(སྨན་ཁང་ཨ་མ) ཀུན་བདེ་གླིང་མཁའ་ཁྲོམ་གྱི་ཐོག་སོ་གསུམ་པའི་ཀུའེ་ཀོ་ཚྭ་སྦྱངས་ཤ་སྒྲིལ། བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་འགུ་རོ་ཟམ་པའི་བསྲེགས་ཟས་ཁང་། སྣེའུ་དབན་ཏ་ཚོང་གྲོང་ཅི་ཡོན་བསྲེགས་ཤ་ཁང་། ནུབ་ཁུལ་ལས་ཤག་གི་སྟར་པ་6པའི་ཚན་པ་1 རྩིས་བཤེར་ཐིང་གི་འཚོ་བའི་ཁུལ་གྱི་སྟར་པ་2པའི་ཚན་པ་2པ། བདེ་སྡོད་གླིང་བདུན་པ། ཀརྨ་དགོན་གསར་དབྱི་ཅ་སྤྱི་ཤག སེ་ར་ལམ་གྲྭ་བཞི་གྲོང་གསར་ཤར་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ། རྔ་ཆེན་ལམ་སྒང་སྟོད་ཁུལ་ཆུང་གི་སྟར་པ་7པ། ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་དོག་སྡེ་ལམ་གྱི་བདེ་སྡོད་གླིང་བཅུ་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བསྡོམས་རྩིས་ཅུས། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཐིང་བཅས་སོ།


ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ཁུལ།

    ཉེན་ཁ་ཆེ་འབྲིང་ཁུལ་ཕུད་པའི་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ཀྱི་ས་ཁོངས་གཞན་དག་ཚང་མ་ཡིན།
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གིས། 


 

2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་8ཉིན།


དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་ལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་རང་དགར་མི་སྤྱོད་པར་མཁྱེན།
དྲ་ཚིགས་དཔང་རྟགས། 蜀ICP备14009601号-1