༄༅།། ཀྲང་ཧྲི་མའོ།

རྣམ་དཀར་ལྷ་མོ། འཇིགས་མེད། ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ།ཡོང་ཁུངས།ངེད་དྲ་བ། སྤེལ་དུས། 11-21        2019ལོའི་ཟླ་9པའི་ཚེས་27ཉིན། ཕ་ཡུལ་ཆུ་ཆེན་ནས་ཡིན་པའི་གྲོང་མི་དཀྱུས་མ་ཀྲང་ཧྲི་མའོ་ལ་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྔོན་ཐོན་དཔེ་སྟོན་མི་སྒེར་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་པེ་ཅིན་ནས་གནང་། ཀྲང་ཧྲི་མའོ་1967ལོར་ཆུ་ཆེན་རྫོང་དམའ་འབྲིང་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཆུ་ཆེན་རྫོང་ནས་ལས་ཀ་ལས་པ་རེད། ཁོང་གིས་སྔ་གཞུག་ཏུ་ཞིང་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ལས་ཀ་ཐོ་འགོད་པ་དང་ཐོན་སྐྱེད་རུ་ཁག་གི་རྩིས་པ། དམངས་གཉེར་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་གང་མང་ཞིག་གཉེར་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་2004ལོར་ཆུ་ཆེན་རྫོང་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་ཀྱི་001གི་འགྲེལ་བཤད་པར་བསྐོས་ནས་ཆན་ལུང་གིས་ཆུ་ཆེན་དམག་དྲངས་པའི་སྐོར་གྱི་དམག་འཁྲུག་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་བའི་འགན་ཁུར་བ་རེད། ཁོང་ནི་སྤྱིར་ན་རིག་གནས་ལ་དགའ་ཞེན་དང་སྤྲོ་བ་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་པས། འབྲེལ་ཡོད་རྡོ་རིང་གི་རིང་ཐུང་འཇལ་བ་ནས་འགོ་བཟུང་ཏེ། རྡོ་རིང་གི་ཡིག་འབྲི་རེ་རེ་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་པ་དང་།
        འབྲེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཀློག་པ། ཆེད་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བློ་འདྲི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཆན་ལུང་གི་རྡོ་རིང་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་པ་དང་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 2010ལོའི་ཟླ་10པའི་ཚེས་29ཉིན་ཁོང་ནི་རྒྱལ་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་གྲགས་ཅན་སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་མིའི་རིགས་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གདན་འདྲེན་བྱས་ནས་ཆན་ལུང་གིས་ཆུ་ཆེན་ལ་དམག་དྲངས་པའི་དམག་འཁྲུག་སྐོར་གྱི་འཆད་ཁྲིད་བྱས། ཁོང་གི་ཆུ་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་། དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད། ལྷ་སྒྲུང་སོགས་ཀྱི་ཟུར་སྣེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཆད་ཁྲིད་གནང་བ་རེད། ཁོང་གི་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སྐད་གདངས་མཐོ་བ་དང་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ཕྱུག་པ། རང་གི་ཁྱད་ཆོས་མངའ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་རིགས་སྣ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག
        སྨི་གྲུ་བཞི་མ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པའི་དཔེ་ཁང་ནང་ནས་ཀྲང་ཧྲི་མའོ་ཡིས་ཡིག་རྩལ་སྦྱོང་པ་དང་། སྙན་ངག་འབྲི་བ། དཔེ་ཆར་བལྟ་བ། ཁོང་གི་རིག་གནས་ལ་དགའ་བའི་སྤྲོ་བ་དེ་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན། ཁོང་གིས་ད་ལྟ་ཚང་མའི་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཆན་ལུང་གིས་ཆུ་ཆེན་ལ་དམག་དྲངས་པའི་སྐོར་གྱི་དམག་འཁྲུག་དང་། ཆུ་ཆེན་གྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས། མི་ཆོས་རིག་གནས་སོགས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་འབྲི་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་30ལྷག་བྲིས་ཚར་ཡོད་པ་རེད།
        ད་ལྟ་ལོ་70ལྷག་ཡིན་པའི་ཀྲང་ཧྲི་མའོ་ཡིས་རང་གི་དྲྭ་འཕྲིན་གྱི་སྒོ་ཕྱེས་ནས། 《ཆན་ལུང་གིས་ཆུ་ཆེན་ལ་དམག་དྲངས་པའི་སྐོར་གྱི་དམག་འཁྲུག་དང་རྡོ་རིང་།》 《ཆུ་ཆེན་གྱི་སྒེག་ཉམས།》སོགས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་རེད། དེ་མིན་《ཕ་ཡུལ་གྱི་བརྩེ་བ།》དང་《དམག་དཔོན་རུ་ཁག་གི་རྗེས་ཤུལ་ལ་ཕྱིན་པ།》སོགས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་བསྟོད་པའི་སྙན་ངག་མང་པོ་ཀྱང་བྲིས་འདུག
        ཀྲང་ཧྲི་མའོ་ལགས་ནི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་ལ་སྤྲོ་བ་ཧ་ཅང་འཕེལ་འདུག 2002ལོར། མ་རྩ་དང་སྒྲིག་ཆས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་འོག །ཁོང་གིས་ཆུ་ཆེན་རྫོང་གི་ཞིང་སྡེ་ཆེད་ལས་མིན་པའི་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་དང་པོ་བཙུགས་པ་རེད། ད་ལྟར་མིང་ལ་ཨན་ནེན་ཆན་ལུང་རྡོ་རིང་གི་ཆེད་ལས་མིན་པའི་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་ཟེར། ཁོང་གིས་ནམ་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་འཚོ་བ་ལ་དོ་སྣང་དང་འབད་པ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཞིང་པ་དང་ཆེད་མཁས་པ། སྒྱུ་རྩལ་པ་ཞིག་གང་ཟེར་ན་ཆོག་ཆོག་ཞིག་རེད། ཁོང་ལ་སྔ་གཞུག་ཏུ་ཀྲུང་དབྱང་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་དང་ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་། རྔ་བ་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་རིམ་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་དང་ཚགས་པར་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་མང་པོ་བྱས་ནས་ཁོང་གི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཁས་ལེན་དང་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ། 


དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་ལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་རང་དགར་མི་སྤྱོད་པར་མཁྱེན།
དྲ་ཚིགས་དཔང་རྟགས། 蜀ICP备14009601号-1