༄༅།། འབྲོག་པའི་སྦྲ་ཁྱིམ།

མི་གསལ། རྩོམ་སྒྲིག་པ།ཚེ་དཔལ།ཡོང་ཁུངས།བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་དྲ་བ། སྤེལ་དུས། 02-04


  འབྲོག་མི་དག་གི་རྒྱུན་གྱི་སྡོད་གནས་ནི་རྩིད་རེས་བཟོས་པའི་སྦྲ་ཆེ་ཆུང་དག་ཡིན་ཞིང་།  ཡུལ་དེ་དག་ཏུ་རོང་ཡུལ་ལྟ་བུའི་མཁར་ཁང་ནི་གོང་གསལ་དགོན་སྡེ་ཁག་མ་གཏོགས་སུ་ལའང་མེད་པ་རེད། དེའི་དོན་ནི།  སྤྱིར་འབྲོག་ཡུལ་དུ་ཤིང་ཆའི་རིགས་ཧ་ཅང་དཀོན་ཞིང་།  དགོས་ངེས་པའི་སྦྲའི་ཀ་བ་སོགས་ཀྱང་ཧ་ཅང་ས་ཐག་རིང་ཞིང་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་དཀའ་བའི་ཡུལ་ཁག་ནས་འཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  མ་ཟད་འབྲོག་དམངས་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོ་ནི་དེ་དག་ལ་གང་ཡོད་པའི་སྒོ་ཕྱུགས་དག་ཡིན་ཞིང་།  སྒོ་ཕྱུགས་ནི་རྟག་པར་གཟས་ཁ་གང་བཟང་གི་གནས་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་ལྟར།  དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སོ་སོར་སྡོད་ཡུལ་སྤོ་དགོས་པས་ཁང་ཁྱིམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་རེད།  འབྲོག་པའི་སྦྲ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་སྤུས་དག་པོ་ཤ་སྟག་ཡོད་འདུག་ཅིང་། དེ་དག་ནི་འབྲོག་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་འཁལ་འཐག་བྱས་པའི་རྩིད་རེ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་གིས་བཟོས་པ་རེད།  སྦྲ་ཆེན་པོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་།  ཡང་ན་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་འདུག་པ་དང་།  སྦྲའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཆོན་ཐག་རིང་ཐུང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  འབྲོག་པའི་གཞོན་ནུ་དག་གིས་ཁེད་རྩོད་པའི་ཚེ།  གཡག་ཡུ་བརྒྱ་ལ་སྣ་ཐག་གཅིག-ཅེས་པའི་དོན་གང་རེད།  ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ།  དེ་ནི་ཕྲེང་བ་རེད་ ཅེས་དང་། ཡང་ གཡག་ཡུ་གཅིག་ལ་སྣ་ཐག་བརྒྱ།  ཅེས་པའི་དོན་གང་རེད།  ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ།  དེ་ནི་སྦྲ་ཆེན་རེད།  ཅེས་ཤོད་སྲོལ་ཡོད་འདུག་པ་དེ་བདེན་པ་འདྲ་ཞིག་སྣང་།  སྤྱིར་བཏང་སྦྲ་ཕུག་ནས་སྒོར་ཁ་བལྟས་པའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་མིང་ལ་། མོ་སྦྲ། ཞེས་བ་སྟེ།  དེའི་ནང་དུ་རྟག་པར་བུད་མེད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་གནས་ཤིང་།  ཞོ་མར་ལ་སོགས་པ་དཀར་ལས་ཀྱི་རིགས་གཙོ་ཆེ་བའང་དེའི་ནང་དུ་བྱེད་ཅིང་།  སྦྲ་ཆེན་འགའ་ཤས་ལ་མོ་སྦྲའི་ནང་དུ་གཉེར་ཁང་ཟུར་ཆོད་བཟོས་པའང་སྣང་ངོ་།  གཡོན་ཕྱོགས་ལ། ཕོ་སྦྲ། ཞེས་བ་སྟེ།  རྟག་པར་ཕོའི་རིགས་དེར་གནས་ཤིང་།  འགྲིམ་པའི་སྡོད་གནས་ཀྱང་དེར་བྱེད་པ་དང་།  ཤ་སོགས་དམར་ལས་གང་བྱེད་དགོས་པའང་དེར་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།  སྦྲ་ཆེན་ཕལ་ཆེ་བའི་ཕོ་སྦྲའི་ནང་དུ་མཆོད་ཁང་ཆུང་ངུ་རེ་ཟུར་ཆོད་བཟོས་འདུག་པ་དེ་དག་ཏུ་རྒྱུན་གྱི་མཆོད་གནས་འབྲེལ་ཆེ་བ་དག་བཞུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།  འབྲོག་མི་དག་གིས་མོ་སྦྲའི་ནང་དུ་ཤ་དམར་རྗེན་གཏན་ནས་ཁྱེར་སྲོལ་མེད་ཅིང་།  གལ་ཏེ་ཁྱེར་བ་ཡིན་ན་གུང་ལྷ་འཁྲུགས་ནས་མི་ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ།  དེ་ཡང་མོ་སྦྲའི་ནང་དུ་གུང་ལྷ་ཞེས་བྱ་བའི་ལྷ་རྟེན་སོགས་ཕོ་སྦྲ་ལེས་ཐ་དད་པ་ནི་གང་ཡང་མི་སྣང་ཞིང་།  གུང་ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་ཡུལ་དངོས་ནི་སྦྲའི་ཀླད་ཁུང་སྟེ།  དེས་མཚོན་བྱེད་དུ་བྱས་པའི་མཚོན་བྱའི་ལྷ་ཞིག་ལ་ཡིད་བརྟན་བྱས་པའམ་ཡང་ན་གནའ་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཡིན་མ་ངེས་ཤིང་།  ཡང་ཡ་མཚན་འོས་པ་ཞིག་ལ། འབྲོག་མི་དག་གིས་ཁ་ཆར་ཧ་ཅང་དྲག་པོ་འབབ་པའི་དུས་སུ་མ་གཏོགས་ཉིན་མཚན་གང་གི་དུས་ཡིན་ཡང་རུང་སྦྲའི་གུང་ཡོངས་རྫོགས་བསུམ་སྲོལ་མི་འདུག།  སྐབས་འགར་གཞོན་ནུ་དག་གིས་གུང་ཐག་འཐེན་ཆེས་པས་ཡོངས་རྫོགས་བསུམས་པའི་ཚེ་ཕ་མ་དག་ན་རེ།  གུང་ནག་མ་བྱེད། དམུ་གབ་ཡོང་དོག་གི།  ཅེས་ཟེར་ཞིང་གུང་ཅུང་ཟད་ཕྱེ་ནས་འཇོག་སྲོལ་འདུག།  འབྲོག་མི་ཕྱུག་པོ་དག་གི་སྦྲ་ཆེན་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ།  ནག་ཚང་། ཞེས་བྱ་བ་སྦྲའི་བཟོ་དབྱིབས་ཐ་དད་པ་ཆུང་ངུའི་གྲས་འགའ་རེའང་ཡོད་འདུག་པ་དེ་དག་ནི་ནང་གི་ཕ་མའི་སྡོད་ཁང་ངམ།  བླ་མཆོད་ཀྱི་ཆེད་དམ།  འགྲིམ་པའི་ཆེད་དམ།  ལག་བཟོ་བ་སོགས་དགོས་པ་མི་འདྲ་བ་དག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ཡང་། གུར་ར། ཞེས་བྱ་བ་ཆུང་ངུ་དག་ཕྱུགས་ལྷས་ཀྱི་མཐའ་བསྐོར་རྣམས་སུ་ཡོད་འདུག་པ་དེ་དགེ་ནི་ཕྱུགས་སྲུང་བ་དག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་རེད།  གཞན་ཡང་།  གཡབ།  ཅེས་པ་ཚོང་འགྲུལ་པའི་ཆེད་དང་།  རས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་གུར་དང་། ཁྲ་གུར།  ཅོག་གུར་སོགས་བཟོ་དབྱིབས་མི་འདྲ་བ་མང་དག་སྣང་བ་དེ་དག་ཀྱང་གནས་དུས་ཀྱི་དགོས་པ་མི་འདྲ་བ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་པ་སྟེ། མདོར་ན་རོང་ཡུལ་གྱི་གྲོང་དང་གྲོང་གསེབ་ན་གནས་པའི་མི་དག་གི་མཁར་ཁང་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་པ་དག་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ།།


རྩོམ་ཡིག་སྔོན་མ།
༄༅།། འབྲོག་པའི་སྦྲ་ཁྱིམ།
རྩོམ་ཡིག་རྗེས་མ།
༄༅།། དགུ་ཐུག

དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་ལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་རང་དགར་མི་སྤྱོད་པར་མཁྱེན།
དྲ་ཚིགས་དཔང་རྟགས། 蜀ICP备14009601号-1