རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་བསྡོམས་རྩིས།全国数据统计
0 0 0
ད་ཡོད་ནད་པ།现存确诊 ཕྱི་ནས་ནང་འདྲེན།境外输入 ནད་ལས་ཐར་པ།治愈
0 0 0
ནད་པའི་བསྡོམས་གྲངས།累计确诊 ད་ཡོད་ནད་ལྕི།现存重症 ཚེ་ལས་འདས་པ།死亡
ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་གཞི་གྲངས་བསྡོམས་རྩིས། 五省区数据统计

ས་ཁུལ།
地区

ད་ཡོད་ནད་པ།
现有确诊

བསྡོམས་གྲངས།
累计确诊

ནད་ཐར།
治愈

ཚེ་འདས།
死亡